Veri Sahibi/İlgili Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ/ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
Veri Sorumlusu:
Dr Toygar Ünveren
Adres:  Harbiye mah. Abdi İpekçi Cad. Reasürans Han 1 No:57/7 Şişli İstanbul

Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak  veri sorumlusu olan Doç Dr Hakan Şirinoğlu’ na  başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Faks Yoluyla Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

Harbiye mah. Abdi İpekçi Cad. Reasürans Han 1 No:57/7 Şişli İstanbul

drtoygarunveren@gmail.com

 Kimlik ve İletişim Bilgileriniz İle Talebiniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adınız Soyadınız:

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:

Cep Telefonu/Tel No:

E-Posta Adresiniz:

Veri sorumlusu ile Olan İlişkiniz:  Hasta \ İş Ortağı \ Ziyaretçi \ Çalışan \ Diğer

Talebiniz:

Bizimle iletişime geçmeden önce aydınlatma metnini okuyunuz.

Aydınlatma metnini okumak için tıklayınız >>